De ”Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht en omstreken” bidt en zingt op
zondag 2 februari 2020 om 16.30 u.

de Vespers van de Opdracht van de Heer in de tempel.

Tekstboekjes met de Latijnse en Nederlandse tekst worden de bezoekers voor de duur van de viering ter beschikking gesteld.

TOELICHTING

De Opdracht v.d. Heer in de tempel en Maria Lichtmis

Op 2 februari, “Maria Lichtmis”, vieren de Oud-Katholieke kerk en de Rooms-Katholieke kerk het “Feest van de Opdracht van de Heer in de tempel”.

Zoals elk joods jongetje wordt ook Jezus in de tempel aan God opgedragen. In het oude Israël mochten vrouwen een tijdje na hun zwangerschap niet deelnemen aan het openbare leven. Volgens de joodse wet (zie Leviticus 12) moest de moeder zich laten reinigen in de tempel. Om zich te zuiveren konden de jonge ouders een duif en een ram offeren; voor armen volstond het offeren van twee duiven.
Beviel de moeder van een jongen, dan gebeurde dit na 40 dagen. Lichtmis valt daarom precies 40 dagen na Kerstmis. Bij de geboorte van een meisje gebeurde die reiniging na 80 dagen.

Simeon en Hanna wachten Jezus op in de tempel. De evangelist Lucas schetst hen als vertegenwoordigers van het Oude Verbond, die hun vertrouwen in God hebben bewaard.
Simeon had van de Heilige Geest de belofte ontvangen dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias had gezien.
Op het geschilderde fresco door Giotto (zie de webpagina "NIEUWS") is te zien dat Simeon de baby in zijn armen neemt en jubelt van vreugde: “Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël,uw volk.” (Lucas 2, 29-32)

Wat is de betekenis van Lichtmis voor ons vandaag?

De volkse en oude benaming van het feest op 2 februari verwijst naar Maria: Maria-Lichtmis. Toch gaat Lichtmis in de eerste plaats over Jezus. Wat over Maria verteld wordt, staat altijd en overal ten dienste van Jezus: zij verwijst steeds naar haar Zoon.
Op Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de wereld in. Jezus verschijnt nu voor de eerste maal onder het volk. De kerk gedenkt na Epifanie - de Openbaring (verschijning) van de Heer aan de drie koningen - op deze dag dus een nieuwe openbaring. Hiermee wordt de kersttijd definitief afgesloten. Lichtmis is dus de laatste feestdag, waarvan de datum is verbonden met Kerstmis.
Onder meer in Polen en Guatemala wordt Kerstmis gevierd tot Lichtmis. Kerstbomen worden daar niet, zoals in de meeste andere landen, na 6 januari opgeruimd, maar pas op 2 februari. Ook in Parijs blijven de kerstlichtjes tot op Lichtmis branden.
Traditioneel worden op Lichtmis in de kerken kaarsen gewijd in de Mis en, voorafgaand aan de eucharistieviering, kaarsenprocessies gehouden. Vandaar de naam “Lichtmis”. In verschillende talen verwijst de naam van het feest zelfs rechtstreeks naar de kaarsen. In het Zweeds heet het "Kyndelsmässodagen", in het Frans "Chandeleur".

Lichtmis wordt in onze streken verbonden met het einde van de strenge winter. Na de donkere maanden december en januari keert het licht langzaam terug.
Voor christenen staat de kaarsjesprocessie symbool voor de intrede van Christus in onze wereld en in ons leven. Hij is het Licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen, zoals de oude Simeon zingt (Lucas 2,22-40).

Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het op vele plaatsen de gewoonte om op 2 februari - of de eerstkomende zondag daarna - alle pas gedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Ideaal om opnieuw stil te staan bij zowel de betekenis van het doopsel als bij de opdracht van ouders om hun kind goed en gelovig op te voeden.
Met Lichtmis nodigen vele parochies de dopelingen van het voorbije jaar uit voor een viering met kinderzegen.
Het feest van Lichtmis is ook een mooie gelegenheid om contact te houden met de ouders van dopelingen en de band aan te halen tussen jonge gezinnen en de parochie. Jonge ouders krijgen zo de kans om met elkaar kennis te maken.

U bent van harte uitgenodigd deze Vespers met ons mee te bidden.

Elly Stuurman, koorleider