De ”Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht en omstreken” bidt en zingt op
Donderdag 30 mei 2019 om 16.30 u.
de Vespers van het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.

Tekstboekjes met de Latijnse en Nederlandse tekst worden voor de duur van de viering aan de bezoekers ter beschikking gesteld.


Toelichting bij de Vespers van het Hoogfeest van Hemelvaart

Deze vespers bestaan uit het navolgende:
- Inleidende hymne is "Viri Gelilaéi, quid aspícites in caélum?" [Mannen van Galilea, wat staat gij toch naar de hemel op te zien ?
- Pater noster en Ave Maria, gesproken.
- Psalm 109 t/m 112 (110 t/m 113) en Psalm 116 (117).

- De kapitteltekst is uit Handelingen 1: 1-2: In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen....
- Kort Responsorium: Asendens Christus in altum, alleuia. [Christus is naar de hemel opgevaren, alleluja.]
- Evangelielezing: Lucas 24: 45 - 53. - Hymne: Salutis humanae Sator...[Lofzang op Christus]
- Vers
- Magnificat [Lofzang van Maria]: Een vast onderdeel van elke vespers is het Magnificat (genoemd naar het eerste woord van de Lofzang van Maria, Lucas 1: 46 - 55). Antifoon: O Rex gloriae.. . - Magnificat - herhaling antifoon.

- Preces of smeekgebeden, met afwisselend Kyrie eleison en Christe eleison.
- Pater noster, gezongen.
- Oratio [kort gebed]
- Gebed van deze Hoogfeest-dag
- Oratio
- Benedicamus [Zegenen wij de Heer...]
- Fidelium animae... [Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God rusten in vrede. Amen.]
- Pater noster, deels in stile, deels gesproken.
- Oratio [kort gebed om de vrede van de Heer]
- Silentium [stilte]
- Maria-antifoon: in de Paastijd is dat "Regina caeli...". Wij zingen op dit Hoogfeest de plechtige versie. [Koningin des hemels, verheug u .... want Hij, die Gij waardig geweest zijt te dragen... is verrezen zoals Hij gezegd heeft...”
- Oratio
- Zegenbede.

Ik nodig U van harte uit deze vespers met de Interkerkelijke Schola mee te bidden.

Elly Stuurman, koorleider