Laetare: "Verheugt u, Jeruzalem ! Komt tezamen..."De Schola en haar doelstelling

De "Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht en Omstreken" is vanaf haar oprichting een oecumenische groepering, waarin evangelisch-luthersen,
hervormden, gereformeerden, rooms-katholieken, oud-katholieken - maar ook mensen die niet kerkelijk gebonden zijn - vreugde, voldoening en elkaar vonden
en vinden in het verzorgen van gregoriaanse getijdendiensten (meestal vespers) in diverse kerken in Dordrecht en omgeving.

Het getijdengebed is de lofprijzing van God; deze lofprijzing is de eerste taak van de christen tegenover God. Bij de doop krijgt de gelovige reeds als gave
een opdracht mee, dat zijn mond wordt geopend om God lof te zingen.
Het getijdengebed is het gebed bij uitstek van de kerkgemeenschap in haar geheel en gaat terug tot de tijd van vóór de Reformatie en is dus aanvaardbaar
voor iedereen, ongeacht zijn of haar kerkelijke richting.
De Schola heeft tot doelstelling het erfgoed van het gregoriaans te bewaren en uit te dragen. De eenheid van woord en muziek, het kenmerk van gregoriaans,
zien wij als basis van alle belangrijke, hedendaagse liturgische vormen. Het Latijn, de taal van het gregoriaans, kent een kracht van uitdrukking die in moderne
talen moeilijk te vinden is.

Over het koorgebed


tekening: Martin Heijmans

Van oorsprong werden in de kloosters gedurende de nacht en de dag de koorgebeden gesproken c.q. gezongen, te weten de metten,
lauden, priem, terts, sext, noon, vespers en completen. De schola zingt meest vespers en completen.
Het dagelijks gebed voor het ter ruste gaan kent de kerk in de completen, die met haar gebeden om vergeving en bijstand de dag
afsluiten. Ouder dan de completen is het officie (dagelijks breviergebed) van de vespers, het gebed van de avond. Ooit werd het
"lucernarium" genoemd: het uur waarop de lichten werden aangestoken, zoals men in de Dom van Milaan nog altijd kan meemaken. Het
christenvolk komt in dit uur nog eenmaal bijeen om de
dag met gebed af te sluiten.

De vespers zijn het meest eigenlijke, plechtige avondgebed van de Kerk, een geestelijk avondoffer, volgens het in dit officie dikwijls
herhaalde psalmvers: "Mijn gebed stijge op als wierook voor Uw aangezicht; het heffen mijner handen zij als een avondoffer". Dit is
de reden, waarom bij het officie van de vespers, in tegenstelling tot de meeste andere getijdengebeden, wierook wordt gebrand: het
is het symbool van gebed en lofprijzing.

De repetitie-avonden

Op onze wekelijkse repetitie-avond wordt niet alleen gestudeerd op de zang en op het Latijn (dit is het kerklatijn). Er wordt ook
stilgestaan bij de inhoud van de teksten, bij de dag of het feest, waartoe de vespers behoren, alsmede bij andere
gregoriaanse zangen.
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan bent U - geheel vrijblijvend - van harte welkom op zo'n repetitie-avond. Deze worden op
MAANDAGAVOND
gehouden, van 19.15 u. tot 21.00 u. TIP: neemt u, vóórdat u komt, even contact op met de koorleider:
dan kan er met uw komst rekening worden gehouden !