Het geweld van de SGP

Raadsadres aan de gemeenteraad van Amsterdam, over het geweld van de Staatkundige Gereformeerde Partij, 23 februari 2008.


Ik verzoek de gemeenteraad te erkennen, dat de Staatkundige Gereformeerde Partij een geweldspartij is. De partij streeft niet alleen naar een theocratie, maar ook naar een theonomie - toepassing door de overheid van Gods wetten zoals openbaard in de Bijbel, ook in het Oude Testament. SGP-parlementariër C. G. van der Staaij definieert (Bavincklezing, 2005) de verhouding theocratie - theonomie als volgt:

Theocraten staan in de tweede plaats voor de binding van de overheid aan de wet van God. De beslissende normen voor goed en kwaad, voor recht en onrecht, zijn door de soevereine God gegeven tot welzijn van de samenleving. Dat is theonomie, heerschappij van de wet van God. Theonomie staat niet tegenover democratie, maar tegenover autonomie, het zichzelf tot wet zijn. Als alleen het beginsel van 'de meeste stemmen gelden' bepalend is, kan dat een samenleving naar de chaos voeren. Binnen de vorm van de democratie wordt ernaar gestreefd de norm van Gods geboden te vertalen in wetgeving en beleid voor het publieke leven.

De SGP ziet de letterlijke betekenis van de Bijbel als Gods woord. Dat houdt in dat de partij een massale toepassing van de doodstraf voorstaat, mocht het ooit aan de macht komen.

De SGP plant een slachting onder de overige bevolking van Nederland. Mochten partijen vergelijkbaar met de SGP overal in Europa aan de macht komen, dan zou deze slachting vergelijkbaar zijn met de massamoord op de Europese Joden, tussen 1942 en 1945. Honderdduizenden mensen in Nederland zouden door een SGP-regering omgebracht worden. Alleen al wegens 'overspel' zouden mogelijk meer dan een miljoen mensen de doodstraf krijgen: volgens sommige onderzoeken zou bijna 40% van de partners in langdurige relaties vreemdgaan. Gezien de interne homogeniteit van de SGP, en de centrale plaats die een letterlijke interpretatie van de Bijbel inneemt bij de achterban, is ook duidelijk dat alle individuele leden van de SGP deze slachting nastreven, en zodoende een rechtstreekse gevaar vormen voor het leven van met name niet-Christenen.

Een toekomstige SGP-regering in Nederland (die in theorie op democratische wijze aan de macht kan komen) zal de doodstraf invoeren voor de volgende vergrijpen:

Doodstraf voor waarzeggerij, spiritisme en tovenarij, volgens Exodus 22: 18 en Leviticus 20: 27. De toveres zult gij niet laten leven... Als nu een man en vrouw in zich een waarzeggenden geest zal hebben, of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zekerlijk gedood worden; men zal hen met stenen stenigen; hun bloed is op hen.

Doodstraf voor pogingen om Joden of Christenen tot een ander geloof te bekeren, volgens Deuteronomium 13: 1, 2, 9 en 10. Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder; En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen; Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks. En gij zult hem met stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u gezocht af te drijven van den HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft.

Doodstraf voor blasfemie, volgens Leviticus 24: 16. En wie den Naam des HEEREN gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen; alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij den NAAM zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden.

Doodstraf voor het negeren van een religieus of gerechtelijk bevel, volgens Deuteronomium 17: 12. De man nu, die trotselijk handelen zal, dat hij niet hore naar den priester, dewelke staat, om aldaar den HEERE, uw God, te dienen, of naar den rechter, dezelve man zal sterven; en gij zult het boze uit Isra‘ël wegdoen.

Doodstraf voor meineed, volgens Deuteronomium 19: 18, 19 en 21. En de rechters zullen wel onderzoeken; en ziet, de getuige is een vals getuige, hij heeft valsheid betuigd tegen zijn broeder; Zo zult gijlieden hem doen, gelijk als hij zijn broeder dacht te doen; alzo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen... En uw oog zal niet verschonen; ziel om ziel, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet.

Doodstraf voor werken op zondag (voor Joden, werken op zaterdag), volgens Exodus 35: 2. Zes dagen zal men het werk doen; maar op den zevenden dag zal ulieden heiligheid zijn, een sabbat der rust den HEERE; al wie daarop werk doet, zal gedood worden.

Doodstraf voor het eten van gedesemd brood tijdens het Paasfeest, geldt mogelijk alleen voor Joden, volgens Exodus 12: 15. Zeven dagen zult gijlieden ongezuurde broden eten; maar aan den eersten dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen; want wie het gedesemde eet, van den eersten dag af tot op den zevenden dag, diezelve ziel zal uitgeroeid worden uit Israël.

Doodstraf voor het brengen van niet-Joodse dierenoffers, treft vooral Moslims, volgens Leviticus 17: 7-9. En zij zullen ook niet meer hun slachtofferen den duivelen, welke zij nahoereren, offeren; dat zal hun een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten. Zeg dan tot hen: Een ieder van het huis Israëls, en van de vreemdelingen, die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die een brandoffer of slachtoffer zal offeren, En dat tot de deur van de tent der samenkomst niet zal brengen, om hetzelve den HEERE te bereiden; diezelve man zal uit zijn volken uitgeroeid worden.

Doodstraf voor sex met dieren, volgens Exodus 22: 19 en Leviticus 20: 15. Al wie bij een beest ligt, die zal zekerlijk gedood worden.... Daartoe als een man bij enig vee zal gelegen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden; ook zult gijlieden het beest doden.

Doodstraf voor sex met een menstruerende vrouw, beide partners, volgens Leviticus 20: 18. En als een man bij een vrouw, die haar krankheid heeft, zal gelegen en haar schaamte ontdekt, haar fontein ontbloot, en zij zelve de fontein haars bloeds ontdekt zal hebben, zo zullen zij beiden uit het midden huns volks uitgeroeid worden.

Doodstraf voor sex met een verloofde vrouw, volgens Deuteronomium 22: 23 en 24. Wanneer er een jonge dochter zal zijn, die een maagd is, ondertrouwd aan een man, en een man haar in de stad zal gevonden, en bij haar gelegen hebben; Zo zult gij ze beiden uitbrengen tot de poort derzelver stad, en gij zult hen met stenen stenigen, dat zij sterven; de jonge dochter, ter oorzake, dat zij niet geroepen heeft in de stad, en den man, ter oorzake dat hij zijns naasten vrouw vernederd heeft; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

Doodstraf voor verkrachting van een verloofde vrouw, volgens Deuteronomium 22: 25. En indien een man een ondertrouwde jonge dochter in het veld gevonden, en de man haar verkracht en bij haar gelegen zal hebben, zo zal de man, die bij haar gelegen heeft, alleen sterven;

Doodstraf voor bruiden die geen maagd blijken te zijn, volgens Deuteronomium 22: 13, 14, 20 en 21. Wanneer een man een vrouw zal genomen hebben, en tot haar ingegaan zijnde, alsdan haar zal haten, En haar oorzaak van naspraak zal opleggen, en een kwaden naam over haar uitbrengen, en zeggen: Deze vrouw heb ik genomen, en ben tot haar genaderd, maar heb den maagdom aan haar niet gevonden; Maar indien ditzelve woord waarachtig is, dat de maagdom aan de jonge dochter niet gevonden is; Zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haars vaders huis, en de lieden harer stad zullen haar met stenen stenigen, dat zij sterve, omdat zij een dwaasheid in Israël gedaan heeft, hoererende in haars vaders huis; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

Doodstraf voor overspel, beide partners, volgens Deuteronomium 22: 22 en Leviticus 20: 10. Wanneer een man gevonden zal worden, liggende bij eens mans getrouwde vrouw, zo zullen zij ook beiden sterven, de man, die bij de vrouw gelegen heeft, en de vrouw; zo zult gij het boze uit Israël wegdoen... Een man ook, die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, dewijl hij met zijns naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden, de overspeler en de overspeelster.

Doodstraf voor incest, zoon met moeder, volgens Leviticus 20: 11. En een man, die bij zijns vaders huisvrouw zal gelegen hebben, heeft zijns vaders schaamte ontdekt; zij beiden zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

Doodstraf voor sex met schoondochter, volgens Leviticus 20: 12. Insgelijks, als de man bij de vrouw zijns zoons zal gelegen hebben, zij zullen beiden zekerlijk gedood worden; zij hebben een gruwelijke vermenging gedaan; hun bloed is op hen!

Doodstraf voor prostitutie, door dochters van geestelijken, volgens Leviticus 21: 9. Als nu de dochter van enigen priester zal beginnen te hoereren, zij ontheiligt haar vader; met vuur zal zij verbrand worden.

Doodstraf voor sex tussen mannen, volgens Leviticus 18: 22 en 20: 13. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.... Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

Doodstraf voor onbesneden mannen, geldt mogelijk alleen voor Joden, volgens Genesis 17: 14. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken.

Doodstraf voor doodslag, volgens Exodus 21: 12. Wie iemand slaat, dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden.

Doodstraf voor doodslag op een zwangere vrouw, volgens Exodus 21: 22 en 23. Wanneer nu mannen kijven, en slaan een zwangere vrouw, dat haar de vrucht afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij zekerlijk gestraft worden, gelijk als hem de man der vrouw oplegt, en hij zal het geven door de rechters. Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel,...

Doodstraf voor moord, volgens Leviticus 24: 17 en 21. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden... wie een mens verslaat, die zal gedood worden.

Doodstraf voor ontvoering en mensenhandel, volgens Exodus 21: 16. Verder, zo wie een mens steelt, hetzij dat hij dien verkocht heeft, of dat hij in zijn hand gevonden wordt, die zal zekerlijk gedood worden.

Doodstraf voor het slaan van de ouders, volgens Exodus 21: 15. Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden.

Doodstraf voor vloeken, of een vloek uitspreken, tegen de ouders, volgens Exodus 21: 17. Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden.

Doodstraf voor ongehoorzaamheid aan de ouders, door zonen, volgens Deuteronomium 21: 18-21. Wanneer iemand een moedwilligen en wederspannigen zoon heeft, die de stem zijns vaders en de stem zijner moeder niet gehoorzaam is; en zij hem gekastijd zullen hebben, en hij naar hen niet horen zal, Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad, en tot de poorte zijner plaats. En zij zullen zeggen tot de oudsten zijner stad: Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper. Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve; en gij zult het boze uit het midden van u wegdoen; dat het gans Israël hore, en vreze.

Doodstraf wegens nalatigheid van de eigenaar van een gevaarlijk dier, dat iemand vervolgens doodt, volgens Exodus 21: 28 en 29. En wanneer een os een man of een vrouw stoot, dat hij sterft, zal de os zekerlijk gestenigd worden, en zijn vlees zal niet gegeten worden; maar de heer van den os zal onschuldig zijn. Maar indien de os te voren stotig geweest is, en zijn heer is daarvan overtuigd geweest, en hij hem niet bewaard heeft, en hij doodt een man of een vrouw, zo zal die os gestenigd worden, en zijn heer zal ook gedood worden.

Ondanks zijn gewelddadige beginselen, zijn voorstellen om de Staatkundige Gereformeerde Partij te verbieden altijd stukgelopen op de sympathie voor de SGP binnen de grote partijen, met name het CDA. Dat heeft zeker te maken met het feit dat de partij niet alleen christelijk is, maar ook blank, Hollands en Oranjegezind.

De SGP is dan ook, als enige theocratische partij, vertegenwoordigd in de Nederlandse en Europese parlementen. De theoretische mogelijkheid, dat de SGP in Nederland een twee-derde meerderheid haalt (waardoor het de Grondwet zou kunnen veranderen), is een belangrijk argument tegen de democratische rechtsorde. In een democratie bestaan geen normen buiten het democratisch proces zelf: de uitkomsten daarvan zijn heilig. Als een ruime meerderheid besluit om een minderheid om te brengen, wegens het eten van gedesemd brood met Pasen, dan mag dat. Het democratisch proces bepaalt ook welke rechten de minderheid heeft: met een twee-derde meerderheid kan de SGP het grondwettelijke verbod op de doodstraf schrappen.

De dogmatische voorstanders van de democratische rechtsorde, die bijvoorbeeld binnen de veiligheidsdiensten en het 'anti-radicaliserings' circuit actief zijn, zien niets mis met dit scenario. Democratie is democratie, ook al komt de SGP aan de macht. De gemeente Amsterdam lijkt deze dogmatische houding te onderschrijven. Wie zich keert tegen de SGP (een legale politieke partij tenslotte), riskeert zelf een repressief optreden wegens het 'verwerpen van de democratische rechtsorde'. De democratie legitimeert hier het streven naar een religieus geïnspireerde massamoord, en de potentiële slachtoffers worden geacht zich daarbij neer te leggen.Paul Treanor


Index