Title

De Grecht


De Grecht loopt in noord-zuid richting van Woerdense Verlaat naar de Oude Rijn. Van Woerdense Verlaat tot Dieloffsdam, waar hij een haakse bocht naar het westen maakt, loopt hij tamelijk recht. Dan neemt hij de vorm aan van een slingerend riviertje, waarna hij net voorbij het gemaal in de Middelwetering weer het uiterlijk van een kanaaltje aanneemt. Over de kade aan de oostzijde is een wandelpad. Dat is bereikbaar via 's-Gravensloot ten noorden van de wijk Tournoysveld in Woerden.

Het grillige verloop van de Grecht weerspiegelt de ontstaansgeschiedenis van deze waterloop. In 1366, werd een wetering gegraven van de Gemeenlandskade naar de Oude Rijn. Hiermee werd de afwatering van de polders Achttienhoven en Kamerik Mijzijde verbeterd. Doorslaggevend voor de aanleg van deze wetering was echter het handelsbelang van de stad Woerden. Door het opschuiven van de grenzen van Holland in oostelijke richting was het Stichts gebleven Miland een enclave in Holland gaan vormen. Dwars door dit Stichtse gebied werd nu een rechtstreekse waterweg van Woerden naar de Kromme Mijdrecht en verder naar Amsterdam verkregen. In 1448 is er voor het eerst sprake van een sluis in de Gemeenlandskade, de Woerdense Verlaat. Maar het schutten van de boten in de Woerdense Verlaat zorgde voor wateroverlast in de polder Kamerik Mijzijde. Dit is decennia lang een bron van conflict geweest tussen de Woerdenaren en de Kamerikse boeren. Aanvankelijk werd besloten de sluis te dichten en op deze plaats een overtoom te maken. Deze vormde echter een belemmering voor de scheepvaart. Het probleem is uiteindelijk in 1494 opgelost door een nieuwe Grecht te graven, zoveel mogelijk aan de westkant van de landerijen van Kamerik Mijzijde en die van de polder te scheiden door een kade.

Op een paar plekken heeft men de bocht afgesneden en daar liggen tussen Grecht en Meije stukken land, die hetzelfde slotenpatroon hebben als de polder Kamerik Mijzijde aan de oostkant van de Grecht. Een van die stukken is de Es, of de Nes. Tot 1799 werd het waterpeil van dit stuk land via een duiker onder de Grecht door geregeld vanaf de overkant. Deze Kamerikse Nessen zijn in bezit van Natuurmonumenten. Ze bestaan uit moerasbosjes en stroken riet- en hooiland. Er groeien bijzondere planten, zoals de gevlekte orchis en moeraskartelblad. Het gebied is te zien vanaf de westelijke Grechtkade. (Handboek Natuurmonumenten, blz 238).

Title
 
 

Terug naar de startpagina

De website is ontworpen voor een schermresolutie van 1024 x 768.