48. Senkanja Ushiwakasaburo Yoshitora rides a feather

The young fighter Senkanja Ushiwakasaburo Yoshitora rides a feather.