44. Kinezumi Koboshi Kaiden with lightening

Kinezumi Koboshi Kaiden was a strong monk who killed a monstrous wild cat.