39. Yakagi Toranosuke Tadakatsu kills a demon

Yakagi Toranosuke Tadakatsu kills a goblin in a cave of the Hakone mountains.